تجربه موفق من (مهدی معصومی) مدیر عامل شرکت تلاونگ

[aparat id=”onA9e”]

کار فرما: شرکت تلاونگ


موضوع: مستند صنعتی


توضیحات: تجربه موفق من ( مهدی معصومی ) مدیر عامل شرکت تلاونگ