تیزر صرفه جویی گاز ۲

صرفه جویی گاز ۲

صرفه جویی گاز ۲

[aparat id=”bxBtq”]

کار فرما: شرکت ملی گاز ایران


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تیزر صرفه جویی گاز ۲