تیزر تصمیم درست (سی ان جی )

تصمیم درست - CNG

تصمیم درست - CNG

کار فرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تصمیم درست (CNG) به سفارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران