تیزر قلک

تیزر قلک

تیزر قلک

[aparat id=”KjnQw”]

کار فرما: شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی ایران


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تیزر قلک از مجموعه تیزرهای CNG به سفارش شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی ایران