مستندگاز رسانی به روستای اورامان

مستند گاز رسانی به اورامان

مستند گاز رسانی به اورامان

[aparat id=”uxG5P”]

کار فرما: شرکت ملی گاز ایران


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: مستندگاز رسانی به روستای اورامان ( شرکت ملی گاز ایران )