مستند گاز رسانی به روستاها

گاز رسانی به روستاها

گاز رسانی به روستاها

کار فرما: شرکت ملی گاز ایران


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: مستند گاز رسانی به روستاها