مستند گاز در افق توسعه

گاز در افق توسعه

گاز در افق توسعه

[aparat id=”RjU7o”]

کار فرما: شرکت ملی گاز ایران


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: مستند گاز در افق توسعه (شرکت ملی گاز ایران)