تیزر سوخت رسانی

سوخت رسانی

کار فرما: شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تیزر سوخت رسانی ( شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی )