صرفه جویی سوخت

تیزر صرفه جویی گاز

تیزر صرفه جویی گاز

[aparat id=”KZxRz”]

کار فرما: شرکت ملی گاز ایران


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: شرکت ملی گاز ایران – تیزر صرفه جویی سوخت