شرکت حفاری دانا

مستند شرکت حفاری دانا

مستند شرکت حفاری دانا

[aparat id=”j9NmR”]

کار فرما: شرکت حفاری دانا


موضوع: صنعت و معدن و نفت و گاز


توضیحات: مستند شرکت حفاری دانا