کیمیاگران خاک

[aparat id=”IpcxP”]

کار فرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران


موضوع: صنعت و معدن


توضیحات: مستند تبلیغاتی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران کاری از کانون محراب