کلیپ خانه صنعت، معدن و جوانان

[aparat id=”r5Q3P”]

کار فرما: خانه صنعت، معدن و جوانان


موضوع: صنعت و معدن


توضیحات: کلیپ خانه صنعت، معدن و جوانان – کاری از کانون آگهی محراب