کانون محراب از نگاه مدیران

کار فرما: کانون محراب


موضوع: کسب و کار


توضیحات: دیدگاه مدیران و صاحب نظران حوزه کسب و کار، در رابطه با کانون تبلیغاتی محراب