کانون محراب از نگاه مدیران

[aparat id=”htfc0″]

کار فرما: کانون محراب


موضوع: کسب و کار


توضیحات: دیدگاه مدیران و صاحب نظران حوزه کسب و کار، در رابطه با کانون تبلیغاتی محراب