مستند CNG به سفارش شرکت ملی پالایش و پخش

کار فرما: شرکت ملی پالایش و پخش


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: مستند CNG به سفارش شرکت ملی پالایش و پخش