مستند مرکز آموزش بازرگانی

[aparat id=”LJPsH”]

کار فرما: وزارت صنعت معدن تجارت


موضوع: صنعت و معدن


توضیحات: مستند مرکز آموزش بازرگانی (وزارت صنعت معدن تجارت)