مستند گزارش عملکرد تعاونی خاص ایران خودرو

[aparat id=”Fy0jo”]

کار فرما: مستند گزارش عملکرد تعاونی خاص ایران خودرو


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: مستند گزارش عملکرد تعاونی خاص ایران خودرو کاری از کانون محراب