تبریک سال نو شرکت ملی گاز ایران

[aparat id=”gkeiu”]

کار فرما: شرکت ملی گاز


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: شرکت ملی گاز ایران – تبریک سال نو