تیزر سامانه ارتباط بامشتریان شرکت ملی پخش و فرآورده نفت

[aparat id=”9wR2N”]

کار فرما: شرکت ملی پخش و فرآورده نفت


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تیزر سامانه ارتباط بامشتریان شرکت ملی پخش و فرآورده نفت