سوخت رسانی به چابهار

کار فرما: سوخت رسانی به چابهار


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: سوخت رسانی به چابهار ( شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت )