ستاد برگذاری هفته روابط عمومی

کار فرما: کانون محراب


موضوع: ارتباطات


توضیحات: اینفوگرافی ( نخستین هفته روابط عمومی جمهوری اسلامی ایران )