روژان خودرو

[aparat id=”H2yBV”]

کار فرما: روژان خودرو


موضوع: مستند صنعتی


توضیحات: روژان خودرو ( رامین پولادرگ ) – میتاپس تجارب مدیران