نظر آقای دکتر کنعانی در رابطه با غرفه “چکاوا” در الکامپ

کار فرما: جکاوا


موضوع: صدا و نریشن


توضیحات: نظر جناب آقای دکتر کنعانی در رابطه با غرفه “چکاوا” در نمایشگاه الکامپ