تیزر دست از مجموعه تیزرهای CNG

کار فرما: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: نظر جناب آقای دکتر کنعانی در رابطه با غرفه “چکاوا” در نمایشگاه الکامپ