تبریک سال نو (خلیج فارس)

کار فرما: شرکت ملی گاز ایران


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تبریک سال نو ( خلیج فارس ) به سفارش شرکت ملی گاز ایران کاری از کانون محراب